legislatie

ORDIN nr. 15 din 20 ianuarie 2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


Având în vedere:
- consultările cu forurile de reprezentare ale asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel
naţional, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
- Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 399 din 19 ianuarie 2011,
în temeiul:
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 7 lit. A pct. b) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în
pescuit şi acvacultură;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
-------
Art. 1
(1)Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv se face de către administratorii resursei acvatice vii, în
toate habitatele piscicole naturale, în condiţiile legii.
(2)Administratorii resurselor acvatice vii pot conveni asupra emiterii unui singur model de permis de
pescuit recreativ/sportiv cu valabilitate în toate habitatele piscicole naturale.
(3)Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, poate delega pe bază
de protocol administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale din apele de munte
către administratorul pădurilor proprietate publică a statului.
-------
Art. 2
(1)Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale se face în baza permiselor
emise de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de către asociaţiile de
pescari sportivi, după caz.
(2)Asociaţiile de pescari sportivi pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv numai după obţinerea
autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv.
-------
Art. 3
(1)Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
(2)Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal, netransmisibil, se eliberează anual şi este valabil
în toate habitatele piscicole naturale.
-------
Art. 4
Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în anexa nr. 1.
-------
Art. 5
(1)În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin ANPA, funcţionează Registrul unic de
evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum şi a
forurilor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri.
(2)Modelul "Registrului unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi", persoane juridice nonprofit
legal constituite, precum şi a forurilor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei
asocieri, este prevăzut în anexa nr. 2.
(3)Înscrierea în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit
legal constituite, precum şi a forurilor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei
asocieri, se face în baza următoarelor documente:
- cerere de înscriere către ANPA;
- statut;
- acte constitutive, cu modificările ulterioare;
- certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
- cod de înregistrare fiscală;
- avizul de luare în evidenţă eliberat de Ministerul Mediului şi Pădurilor;
- regulamentul şi planul de management al ariei protejate, unde este cazul.
(4)Asociaţiile înscrise anterior apariţiei prezentului ordin au obligaţia de a completa şi de a aduce la zi
documentele prevăzute la alin. (3).
-------
Art. 6
(1)Exercitarea pescuitului în zonele de pescuit pentru care s-au emis autorizaţii de pescuit
recreativ/sportiv se face în baza permisului recreativ/sportiv, cu respectarea regulamentului propriu al
asociaţiei deţinătoare de autorizaţie şi a condiţiilor înscrise în autorizaţie.
(2)Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, prevăzut în anexa nr. 3, stă la baza
elaborării regulamentelor proprii ale asociaţiilor de pescari sportivi.
-------
Art. 7
(1)ANPA emite şi eliberează autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv către asociaţiile de pescari sportivi
înscrise în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, care îndeplinesc condiţiile stabilite
în prezentul ordin, pentru zonele de pescuit, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", Dunării,
Mării Negre şi lacurilor de acumulare unde se practică pescuitul comercial.
(2)Asociaţiile de pescari sportivi solicită eliberarea unei autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv pentru
zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale, prin cererea de solicitare însoţită de documentaţia
prevăzută în anexa nr. 4.
(3)ANPA eliberează autorizaţie de pescuit recreativ/sportiv asociaţiei de pescari sportivi pe baza
punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 5.
(4)Pentru o zonă de pescuit recreativ/sportiv, ANPA nu poate elibera decât o singură autorizaţie.
(5)Două sau mai multe asociaţii se pot asocia şi pot solicita eliberarea autorizaţiei de pescuit
recreativ/sportiv pentru una sau mai multe zone de pescuit; evaluarea se face pe baza cumulării
criteriilor de evaluare.
(6)Autorizaţia de pescuit este un document cu regim special, cu o valabilitate de 5 ani, vizat anual până
la data de 1 februarie, emis şi eliberat după modelul prevăzut în anexa nr. 6.
-------
Art. 8
(1)Asociaţia de pescari sportivi care obţine autorizaţie de pescuit recreativ/sportiv are următoarele
obligaţii:
- să elibereze permisele de pescuit recreativ/sportiv către pescari, în condiţiile legii, fără perceperea de
taxe suplimentare;
- să iniţieze lunar acţiuni de control în colaborare cu instituţiile abilitate ale statului;
- să elaboreze şi să actualizeze baza de date cu membrii asociaţiei şi cu numărul de permise eliberate;
- să transmită trimestrial/periodic către filialele ANPA situaţia membrilor, a permiselor eliberate şi a
documentelor justificative privind plăţile către bugetul de stat reprezentând taxa de eliberare a permiselor
de pescuit;
- să adopte şi să implementeze măsuri de refacere a resurselor acvatice vii, cu aprobarea ANPA;
- să marcheze cu panouri zona/zonele de pescuit în termen de 90 de zile de la obţinerea autorizaţiei;
- să asigure igienizarea locurilor amenajate pentru pescuit;
- să afişeze în locuri vizibile la sediul asociaţiei şi pe teren regulamentul propriu de pescuit;
- să solicite sprijinul inspectorilor piscicoli şi al ofiţerilor, agenţilor şi subofiţerilor din cadrul poliţiei şi
jandarmeriei în cazul semnalării actelor de braconaj;
- să îşi armonizeze activitatea cu alte asociaţii de pescari sportivi din bazinul hidrografic şi să elaboreze
împreună cu ANPA un plan comun de administrare unitară a resurselor acvatice vii din bazinul
hidrografic respectiv, care să urmărească să abordeze unitar managementul apelor la nivel de bazin
hidrografic, conform Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie
2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.
(2)Asociaţiile de pescari sportivi pot percepe un tarif, săptămânal, lunar, anual, de acces în zona de
pescuit autorizată pentru serviciile de organizare a pescuitului şi derularea obligaţiilor prevăzute la alin.
(1).
(3)Tarifele de acces se vor stabili pentru toată perioada de valabilitate a autorizaţiei de pescuit
recreativ/sportiv de către asociaţiile de pescari sportivi, vor fi indexate anual cu rata de inflaţie şi vor fi
aduse la cunoştinţa ANPA până la data de 1 februarie.
(4)Pentru o informare corectă a pescarilor sportivi, ANPA va publica pe site-ul www.anpa.ro lista
asociaţiilor pe zone şi tarifele practicate de acestea.
-------
Art. 9
(1)În zonele de pescuit recreativ/sportiv pentru care nu au fost emise autorizaţii, precum şi în zonele care
nu fac obiectul autorizării (Dunărea, Marea Neagră şi lacurile de acumulare unde se practică pescuitul
comercial) pescuitul poate fi practicat de orice posesor de permis de pescuit recreativ/ sportiv, cu
respectarea reglementărilor în vigoare.
(2)În Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", practicarea pescuitului recreativ/sportiv se face pe baza
permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării", cu respectarea reglementărilor în vigoare.
-------
Art. 10
Permisul de pescuit recreativ/sportiv emis de către ANPA poate fi suspendat sau retras, prin decizie a
preşedintelui ANPA, la propunerea personalului propriu cu drept de control şi inspecţie şi a instituţiilor
sau persoanelor abilitate cu drept de control, în condiţiile art. 59 şi 60 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare. De
asemenea, ANPA poate suspenda sau retrage autorizaţia de pescuit recreativ/sportiv în cazul în care nu
sunt respectate obligaţiile menţionate la art. 8 şi condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia.
-------
Art. 11
(1)ANPA are obligaţia să asigure tipărirea, gestionarea şi emiterea documentelor prevăzute în prezentul
ordin.
(2)Asociaţiile de pescari sportivi solicită în scris de la filialele regionale ANPA, în vederea eliberării,
permise de pescuit recreativ/sportiv, depunând documentele justificative, conform prevederilor legale în
vigoare.
(3)Preşedintele ANPA va emite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, decizia
prin care aprobă procedura privind emiterea şi eliberarea permiselor şi autorizaţiilor de pescuit
recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizaţiilor de pescuit
recreativ/sportiv, precum şi lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv.
-------
Art. 12
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
20/2010 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a
pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 75 din 2 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.
-------
Art. 13
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
-------
Art. 14
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
ANEXA Nr. 1:
Permis de pescuit recreativ/sportiv
- model -

Faţă
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI
PISCICULTURĂ
PERMIS
DE PESCUIT
RECREATIV - SPORTIV
Data eliberării ..............
ANUL NUME ............
PRENUME ................
CNP ...........................
ELIBERAT DE ...........
SERIE nr. ..................

Verso
Permisul de pescuit are valabilitate în toate habitatele piscicole naturale.
Pentru zonele de pescuit în care s-au eliberat autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv,
deţinătorul are obligaţia de a respecta regulamentul propriu al acestora.
Descriere:
Dimensiunile formatului sunt: lungime - 10 cm, lăţime - 7 cm.
Culoare:
- gratuit ...... roşu; seria G nr. ....;
- 10 lei ....... galben; seria R nr. ...;
- 30 lei ....... albastru; seria I nr. ....
NOTĂ:
În conformitate cu art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere
şi autorizare în pescuit şi acvacultură, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipăresc pe culori în
funcţie de valoarea lor.
ANEXA Nr. 2: REGISTRUL UNIC de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi
Nr.
crt.
Numărul/ Data cererii de înscriere
Numele asociaţiei
Sediul administrativ
Numărul certificatului de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
Numele şi semnătura reprezentantului.

ANEXA Nr. 3: REGULAMENT de practicare a pescuitului recreativ/sportiv
PARTEA I: Perioade, durate şi zone de prohibiţie a pescuitului.
Art. 1
Pescuitul oricăror specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu
prevederile ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind
prohibiţia anuală a pescuitului.
PARTEA II: Protecţia resurselor piscicole.
Art. 2
(1)Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociaţiile de pescari sportivi pot propune stabilirea unor
zone de protecţie piscicolă, care se delimitează pe teren prin semne distincte.
(2)Zonele de protecţie piscicolă pot fi:
a)de protecţie a reproducerii, reprezentând locurile predilecte pentru depunerea icrelor şi dezvoltarea
puietului;
b)de protecţie a diversităţii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;
c)de protecţie pentru iernarea peştelui.
(3)În zonele de protecţie piscicolă, pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau interzise:
a)pescuitul anumitor specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice;
b)lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar
fi:
- îngustarea/bararea cursului apei;
- tăierea şi recoltarea vegetaţiei;
- extragerea de nămol, nisip şi pietriş;
- colectarea gheţii;
c)lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal.
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), activităţile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în
următoarele situaţii:
a)când activităţile se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
b)din considerente de prevenire a inundaţiilor.
Art. 3
(1)Asociaţiile de pescari sportivi pot propune Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA)
programe de redresare a populaţiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate şi pot participa la:
a)identificarea, amenajarea şi protecţia zonelor de reproducere;
b)înfiinţarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economică şi ştiinţifică;
c)organizarea activităţii de monitorizare a populaţiilor piscicole şi stabilirea măsurilor de refacere a
populaţiilor periclitate.
(2)În caz de necesitate se pot lua măsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare.
Art. 4
(1)Asociaţiile de pescari sportivi vor solicita ANPA declararea regiunilor de cruţare pe anumite zone, ca
locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea şi hrănirea puietului şi adulţilor aparţinând speciilor de
vieţuitoare acvatice.
(2)În apele declarate regiuni de cruţare se interzic pe toată perioada anului pescuitul în scop comercial şi
recreativ/sportiv, precum şi alte activităţi cum sunt:
- recoltarea vegetaţiei;
- extragerea balastului;
- vânatul;
- creşterea animalelor.
Art. 5
În scopul asigurării protecţiei resurselor piscicole, asociaţiile de pescari sportivi au obligaţia să respecte
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu
modificările şi completările ulterioare.

PARTEA III: Condiţiile pentru practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv.
Art. 6
Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

PARTEA IV: Dimensiunile minime ale exemplarelor de peşti.
Art. 7
(1)Dimensiunile minime, în centimetri, ale exemplarelor de peşti sunt cele prevăzute în reglementările
legale în vigoare.
(2)Lungimea peştelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanţei de la vârful
botului până la baza înotătoarei caudale.
(3)Puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) vor fi
deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.
(4)Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din această specie vor fi deversate în mod
obligatoriu în apă, în stare vie.

PARTEA V: Diverse
Art. 8
Acţiunile de populare cu material biologic se efectuează în prezenţa reprezentanţilor ANPA.
Art. 9
Asociaţiile şi federaţiile de pescari sportivi consimt să îşi armonizeze acţiunile în vederea implementării
obiectivelor şi măsurilor din prezentul regulament şi îşi recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii
lor, în vederea practicării pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor art. 23 alin. (4) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10
Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008,
cu modificările şi completările ulterioare, şi a legislaţiei secundare stabilite prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale.

ANEXA Nr. 4: DOCUMENTAŢIA DE CALIFICARE ce însoţeşte cererea de solicitare a unei
autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv
Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
1.documente care să dovedească valoarea activelor aflate în proprietate, în original sau în copie
legalizată;
2.certificat de atestare fiscală, eliberat de direcţia generală a finanţelor publice, care atestă că solicitantul
nu are datorii la bugetul de stat consolidat, valabil la data evaluării, în original sau în copie legalizată;
3.certificat privind achitarea taxelor şi impozitelor locale, care atestă lipsa datoriilor la bugetul local, în
original sau în copie legalizată;
4.bilanţul contabil din anul precedent, în copie, înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice, din
care să rezulte starea materială şi financiară;
5.dovada deţinerii de sediu administrativ organizatoric - copie de pe documentul legal;
6.dotarea sediului administrativ organizatoric pentru funcţionare. Copii ale documentelor care să ateste
existenţa dotării cu: telefon, fax, adresă e-mail, xerox, PC etc.;
7.regulament propriu de practicare a pescuitului recreativ sportiv;
8.istoric al activităţilor desfăşurate;
9.notă de control încheiată de inspectorul zonal şi avizată de şeful filialei privind evidenţa membrilor
asociaţiei şi a permiselor eliberate în anul anterior.
Notă: Documentele menţionate sunt obligatorii, lipsa unuia sau mai multor documente
atrăgând descalificarea solicitantului.

ANEXA Nr. 5:
1.Criterii de evaluare:
a)numărul de membri înregistraţi la zi, în corelaţie cu numărul de permise eliberate;
b)numărul de permise eliberate în ultimul an;
c)regulamentul propriu de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în care se va specifica şi tariful de
acces în zona autorizată;
d)documente justificative privind deţinerea dotărilor tehnice proprii;
e)documente justificative privind deţinerea resurselor umane disponibile pentru controlul, bunurilor şi
resursei acvatice, cu dotare şi aviz în condiţiile legii.
2.Grila de evaluare
Nr. crt. Criteriul de evaluare Punctajul maxim
1. Numărul de membri înregistraţi la zi 20
- până la 200 (0)
- de la 201 la 500 (5)
- de la 501 la 1.000 (10)
- peste 1.000 (20)
2. Numărul de permise eliberate în ultimul an, inclusiv pentru persoanele care nu sunt membri ai asociaţiei
==20
- până la 200 (0)
- de la 201 la 500 (5)
- de la 501 la 1.000 (10)
- peste 1.001 (20)
3. Tarif săptămânal de acces în zona de pescuit 10
- peste 10 lei (0)
- 6 lei - 10 lei (5)
- 0 lei - 5 lei (10)
4. Tarif lunar de acces în zona de pescuit 10
- peste 15 lei (0)
- 11 lei - 15 lei (5)
- 0 lei - 10 lei (10)
5. Tarif anual de acces în zona de pescuit 10
- peste 40 lei (0)
- 21 lei - 40 lei (5)
- 0 lei - 20 lei (10)
6. Dotări tehnice 15
Mijloace auto/ambarcaţiuni control
Dotări specifice (de exemplu, locuri amenajate pentru pescuit, mijloace de acces pe apă, panouri de avertizare etc.)(7)
Fără dotări (0)
7. Personal de specialitate pentru controlul desfăşurării activităţii de pescuit 15
- Fără personal (0)
- 3 (5)
- 7 (10)
- Mai mult de 7 (15)
TOTAL: 100

ANEXA Nr. 6:
faţă
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ
ANPA 00001
AUTORIZAŢIE
DE PESCUIT RECREATIV
SPORTIV
Nr. .....din ......................
Valabil de la ...................
până la ..........................
Asociaţia ........................................
zona/zonele de pescuit
..........................
Reprezentant delegat.
...................................
L.S.
ROMÂNIA ANPA.
00001
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ
AUTORIZAŢIE
DE PESCUIT RECREATIV SPORTIV
Nr. ..... din .....................
Valabilă de la ......................... până la ........................
Asociaţia ....................... (Asociaţia de pescari sportivi) ................
adresa ...................................................................... înregistrarea
fiscală ........................ poate organiza pescuitul recreativ sportiv în
zona/zonele:
1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. ..............................................................................
PREŞEDINTE
............................
verso
Prezenta autorizaţie dă dreptul asociaţiei nominalizate;
- să organizeze pescuitul recreativ sportiv pentru membrii săi şi
pentru membrii organizaţiilor cu care aceasta are relaţii de
reciprocitate;
- să accepte accesul altor posesori de permise de pescuit
recreativ sportiv cu achitarea tarifelor stabilite de asociaţie,
menţionate în regulamentul propriu şi comunicate la ANPA;
- să organizeze competiţii de pescuit
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 74 din data de 28 ianuarie 2011.ORDIN nr. 29 din 2 februarie 2011 privind prohibiţia pescuitului în anul 2011

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 166 din data de 8 martie 2011.
---------------------------------------------------------------------------
ORDIN nr. 29 din 2 februarie 2011 privind prohibiţia pescuitului în anul 2011
Având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 105 din 20 ianuarie 2011 al Agenţiei Naţionale pentru
Pescuit şi Acvacultură şi nr. 180.468 din 16 februarie 2011 al Direcţiei biodiversităţii din cadrul
Ministerului Mediului şi Pădurilor,
În temeiul: - art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind
cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi
în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.207/2003;
- art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002
privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în
domeniul pescuitului;
- art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază
sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată,
cu modificările ulterioare;
- art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:
-----------------------------------------------
SECŢIUNEA 1: Zone şi perioade de prohibiţie:
-------
Art. 1
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al
oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale,
pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv, şi în apele care constituie frontieră de
stat, inclusiv golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 4 aprilie - 18 mai inclusiv, cu excepţiile
prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee,
moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale
acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1
aprilie - 30 iunie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti,
crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării - meleaua Sfântu Gheorghe până la
Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv.
-------
Art. 2
În Complexul Razim-Sinoe şi în lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop
comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 90 de
zile, în perioada 4 aprilie - 2 iulie inclusiv.
-------
Art. 3
Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, în tot timpul
anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie;
b) Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu
canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată de 275 de zile, în perioada 1 martie - 30 noiembrie inclusiv, cu
excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea
în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până
la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv,
care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic natural a peştelui şi
a altor vieţuitoare acvatice capturate;
d) lacul Gâscă din Complexul Somova-Parcheş, în tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc şi Zmeica în tot timpul anului;
f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot timpul anului, cu excepţia
pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul
acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
g) pe braţul Sfântu Gheorghe, în zona km 22-25, pe o durată de 107 zile, în perioadele 1 martie - 15
aprilie şi 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
h) pe braţul Chilia, în zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 107 zile, în perioadele 1 martie - 15 aprilie
şi 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
i) pe Dunăre, în zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5- 65,5, Mm 67-68,5 (groapa Catargului şi Pluton) şi
Mm 75-78 (Galaţi) pe o durată de 107 zile, în perioadele 1 martie - 15 aprilie şi 1 octombrie - 30
noiembrie inclusiv;
j) pe braţul Borcea, zona km 33-48 (Feteşti), pe o durată de 107 zile, în perioadele 1 martie - 15 aprilie şi
1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
k) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării;
l) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43°47' lat. N şi 28°35'18" long. E;
NE: 43°47' lat. N şi 28°40' long. E;
SV: 43°44'20" lat. N şi 28°35'18" long. E;
SE: 43°44'20" lat. N şi 28°40' long. E
şi a cărei limită dinspre mal este balizată.
-------
Art. 4
(1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum
ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş,
colectarea gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d)admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în
următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.
------------------------------------------------
SECŢIUNEA 2: Specii şi perioade de prohibiţie
-------
Art. 5
(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti, după cum urmează:
a) ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 26 martie în anul 2011 şi
pe o durată de 40 de zile în perioada 15 februarie - 26 martie în anul 2012; în perioada 4 aprilie - 2 iunie
inclusiv, pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv
şi a momelilor artificiale;
b) lostriţa, păstrăvul de mare, lipanul, mihalţul şi caracuda, tot timpul anului;
c) păstrăvul indigen, păstrăvul fântânei şi coregonul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului
ordin până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie - 31 decembrie 2011;
d)sturioni, în tot timpul anului, cu excepţia:
- pescuitului în scop ştiinţific;
- pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru Programul de populare de susţinere a Dunării şi
dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) pescuitul rechinului, pe o durată de 47 de zile, în perioada 15 martie - 30 aprilie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului;
d) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de
delfini inclusiv din ZEE (Zona economică exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.256 al Consiliului din 17
decembrie 2010 de stabilire, pentru 2011, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice
aplicabile în Marea Neagră, în condiţiile folosirii unor unelte (setei) cu latura ochiului 2a = 400 mm şi
dimensiunea minimă pentru calcan de cel puţin 45 cm.
-------
Art. 6
Prohibiţia pescuitului în scop comercial şi familial al scrumbiei de Dunăre se stabileşte pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată
de 8 zile, în perioada 24 aprilie - 1 mai inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o
durată de 22 de zile, în perioada 1 mai - 22 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o
durată de 30 de zile, în perioada 14 mai - 12 iunie inclusiv.
-------
Art. 7
Capturarea sturionilor se realizează în stare vie, pe o durată de 46 de zile, în perioada 1 martie - 15
aprilie inclusiv, în zonele:
- Dunăre Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67- 68,5 (groapa Catargului şi Pluton);
- braţul Borcea, km 37-47(Feteşti).
--------------------------------
SECŢIUNEA 3: Dispoziţii finale
-------
Art. 8
(1) Caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial surit cele
prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile
tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial
în apele maritime şi continentale.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării, în Complexul Razim-Sinoe
şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 de zile, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe
teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 4 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în Complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri
litorale, în tot timpul anului.
-------
Art. 9
Dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele
prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime
individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din
mediul acvatic.
-------
Art. 10
(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultura, inclusiv celor situate în ariile
naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit
este permisă numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultura eliberată de
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturile fiscale de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de
material piscicol;
b) bilanţul financiar-contabil pentru anul 2010;
c) facturile privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteelor;
d) licenţa de acvacultura eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi
în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
-------
Art. 11
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.
-------
Art. 12
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 8/126/2010 privind prohibiţia pescuitului în anul 2010, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 18 februarie 2010.
-------
Art. 13
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
p. Ministrul mediului şi pădurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat.
-------------------------------------------------------------------------
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 166 din data de 8 martie 2011
Ordin nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

Art. 1
Se aproba dimensiunile minime, in centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Dimensiunile minime in centimetri ale exemplarelor de pesti si ale altor vietuitoare acvatice care pot fi retinute la pescuit din raul Prut si din lacul de acumulare Stanca-Costesti sunt cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003.
Art. 3
Marimea pestelui, stabilita pentru pescuit, este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudale.
Art. 4
Speciile de pesti nenominalizate in anexa nu sunt restrictionate la pescuit in functie de dimensiunea minima, cu exceptia sturionilor si lostritei, care sunt interzisi la pescuit.
ANEXA - Dimensiunile minime, in centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic sant urmatoarele:
1. Avat (Aspius aspius) 30.
2. Aterina (Atherina mochon) 7
3. Babusca (Rutilus rutilus) 15
4. Batca (Blicca bjioerkna) 15
5. Biban (Perca fluviatilis) 12
6. Crap (Cyprinus carpio) 35
7. Caras (Carassius auratus) 15
8. Caracuda (Carassius carassius) 17
9. Cosac (Abramis sp.) 25
10. Clean (Leuciscus cephalus) 25
11. Coregon (Coregonus sp.) 22
12. Calcan (Scophthalmus maeoticus) 45
13. Cambula (Pleuronectes) 20
14. Chefal (Mugil sp.) 25
15. Fusar (Aspro streber) 12
16. Gingirica (Clupeonela cultriventris) 7
17. Hamsie (Engraulis encrasicholus) 7
18. Lin (Tinca tinca) 25
19. Lipan (Thymallus thymallus) 25
20. Morunas (Vimba vimba) 25
21. Mreana (Barbus barbus) 27
22. Oblete (Alburnus alburnus) 12
23. Platica (Abramis brama) 25
24. Pastrav (Salmo sp.) 20
25. Rosioara (Scardinus erythrophtalmus) 15
26. Rizeafca (Alosa caspio) 15
27. Sabita (Pelecus cultratus) 20
28. Rechin (Squalus acanthias) 120
29. Scobar (Chondostroma nasos) 20
30. Somn (Silurus glanis) 50
31. Scrumbie de Dunare (Alosa pontica) 22
32. Scrumbie albastra (Alosa maeotica) 23
33. Stavrid (Trachurus mediteraneus) 12
34. Salau (Stizostedion sp.) 40
35. Stiuca (Esox lucius) 40
36. Sprot (Spratus spratus) 7
37. Vaduvita (Leuciscus idus) 30
38. Raci (Astacus sp.) 9
39. Scoica de rau (Unio pictorum) 8
40. Broaste (Rana sp.) 30g/buc.
41. Cosas (Ctenopharingodon idella) 40
42. Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40
43. Sanger (Hypophthalmichthys molitrix) 40
44. Midie (Mytilus galloprovincialis) 4,5
Extras din MONITORUL OFICIAL partea 1 nr. 410/02.06.2008.


CONTRAVENTII SI SANCTIUNI
Guvernul Romaniei .
Ordonanta de urgenta 23 din 5 martie 2008 (OUG 23/2008) privind pescuitul si acvacultura
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 59. - Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o perioada de 90 de zile a permisului, a autorizatiei sau a licentei, dupa caz:
a) pescuitul cu mai mult de 3 muste artificiale in apele salmonicole;
b) retinerea de catre o singura persoana care practica pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucati, in total, din speciile de pastrav, lipan si coregon in apele de munte cu salmonide sau a mai mult de 5 kg de peste, cu exceptia cazului in care s-a pescuit un singur exemplar a carui greutate depaseste 5 kg, in apele domeniului public;
c) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 60. - Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei si cu retinerea si suspendarea pe o durata de 90 de zile a permisului, a autorizatiei sau a licentei, dupa caz:
a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raurilor ori a canalelor;
b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva in cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, in ghiolurile BelciucErenciuc si in lacurile litorale;
c) neducerea la indeplinire, la termenele si in conditiile stabilite, a masurilor dispuse de personalul cu drept de control;
d) capturarea pestilor cu ajutorul uneltelor de pescuit din plasa sau cu pripoane in apele de munte;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 62. - Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.800 lei la 4.000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o durata de 90 de zile a permisului, a autorizatiei sau a licentei, dupa caz:
a) retinerea la bord, transbordarea, descarcarea si comercializarea exemplarelor sub dimensiunea minima legala;
b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul navelor/ambarcatiunilor, autovehiculelor, unitatilor de acvacultura, unitatilor de procesare si/sau comercializare, precum si in perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;
c) utilizarea unei nave/ambarcatiuni la pescuitul in scop comercial, neinscriptionata cu marcaj exterior corespunzator licentei de pescuit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 63. - Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei:
a) distrugerea sau degradarea din culpa a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a instalatiilor hidrotehnice aferente amenajarilor piscicole, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
b) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatoarelor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
c) reducerea din culpa a debitului de apa pe cursurile de apa naturale sau amenajate, daca prin aceasta se pericliteaza existenta faunei piscicole, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
d) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpa a zonelor de protectie perimetrala a amenajarilor piscicole, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care impiedica intrarea pestilor in sistemele de alimentare cu apa, irigatii, precum si in instalatiile hidroenergetice, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
f) neluarea masurilor pentru curatarea zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea resurselor acvatice vii la constructia sau golirea lacurilor de acumulare;
g) neasigurarea debitului de apa necesar in vederea dezvoltarii normale a faunei piscicole in aval de o lucrare de barare;
h) aruncarea sau depozitarea rumegusului, deseurilor menajere si zootehnice si a oricaror materii si materiale, produse si substante poluante pe malurile raurilor, paraielor, lacurilor, baltilor si amenajarilor piscicole;
i) pescuitul lostritei;
j) prinderea pestelui cu unelte de plasa si cu pripoane in raurile si in lacurile din zona de munte, precum si in raurile colinare si de ses, cu exceptia Dunarii si Prutului;
k) neexecutarea lucrarilor pentru protectia si refacerea habitatelor naturale ale pestilor si ale celorlalte vietuitoare acvatice vii;
l) pescuitul in scop comercial pe cursul unei ape curgatoare in zona de 500 m aval de baraj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 64. - Urmatoarele fapte constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda de la 150 lei la 10.000 lei si interzicerea dreptului de a pescui pe o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani:
a) nedetinerea licentei/autorizatiei de pescuit pentru nave si ambarcatiuni;
b) pescuitul prin orice metode al reproducatorilor, in perioada de prohibitie, si distrugerea icrelor embrionate de peste in zonele de reproducere naturala;
c) pescuitul sturionilor in alt scop decat pentru repopulare;
d) detinerea/transportul/comercializarea sturionilor, produselor si subproduselor de sturioni, cu exceptia celor proveniti din acvacultura;
e) reducerea debitului si a volumului de apa pe cursurile de apa, in scopul pescuitului ilegal;
f) deschiderea, inchiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de catre persoane neautorizate, a canalelor si a garlelor de legatura cu lacurile, baltile sau cu terenurile inundabile;
g) pescuitul in apele continentale si in apele maritime interioare, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie si in zonele de protectie;
h) pescuitul resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale;
i) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit avand ochiul de plasa sub dimensiunile minime legale;
j) detinerea/transportul/comercializarea fara documente legale a pestelui, icrelor si produselor din peste;
k) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la pescuit de catre persoanele neautorizate a navoadelor, voloacelor, prostovoalelor, varselor, vintirelor, precum si a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;
l) pescuitul cu ostia, sulita, tepoaica si cu orice alte unelte intepatoare sau agatatoare, prin greblare sau harponare;
m) producerea, importul, detinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasa monofilament in apele continentale si in apele maritime interioare.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 65. -
(1) Urmatoarele fapte constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 3 ani si interzicerea dreptului de a pescui o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani:
a) pescuitul electric, detinerea aparatelor si dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substante toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu japca si cu orice alte unelte neautorizate, precum si folosirea armelor de foc in scopul omorarii pestilor sau altor vietuitoare acvatice;
b) pescuitul cu setci si ave pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu exceptia Marii Negre, Dunarii si bratelor sale;
c) pescuitul sau omorarea deliberata a mamiferelor marine.
(2) Tentativa se pedepseste.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 66. -
(1) Sunt supuse confiscarii uneltele si ambarcatiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc si orice alte bunuri care au fost folosite la savarsirea infractiunilor si contraventiilor.
(2) Bunurile rezultate din savarsirea infractiunilor si contraventiilor, constand in peste, icre, alte vietuitoare si produse acvatice, sunt supuse confiscarii.
(3) Pe langa organele de urmarire penala sunt competente sa constate infractiunile prevazute la art. 64 si 65 si persoanele cu drept de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, ofiterii si agentii din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, precum si persoanele imputernicite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.
(4) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 58-63, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU


ORDINUL MINISTRULUI MEDIULUI SI PADURILOR NR.1016 DIN 14 MARTIE 2012 PRIVIND PROHIBITIA PESCUITULUI IN ANUL 2012.

***ZONE SI PERIOADE DE PROHIBITIE:
Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ-sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 aprilie - 13 iunie inclusiv si in apele care constituie frontiera de stat (...) pe o durata de 45 de zile, in perioada 15 aprilie - 29 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul Ordin.
Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ-sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in Raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia (...) pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 aprilie-13 iunie inclusiv.

***SE INTERZICE PESCUITUL IN SCOP COMERCIAL, RECREATIV-SPORTIV SI FAMILIAL AL SPECIILOR DE PESTI URMATOARE:
-1. stiuca - incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului Ordin si pana la data de 25 martie 2012; in perioada 15 aprilie-13 iunie inclusiv, pescuitul stiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ-sportiv si a momelilor artificiale, cu eliberarea in mediul acvatic natural;
-2. lostrita, pastravul de mare, lipanul, mihaltul si caracuda - tot timpul anului;
-3. pastravul indigen, pastravul curcubeu, pastravul fantanel si coregonul - incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului Ordin pana la data de 30 aprilie si in perioada 15 septembrie-31 decembrie 2012;
-4. sturionii - in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor in stare vie pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

***DIMENSIUNILE MINIME ALE PESTILOR SI ALTOR VIETUITOARE ACVATICE VII - sant cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.342/2008 si anume:
_____________________SPECIA_________________________DIMENSIUNEA (CM)____
avat30
aterina7
babusca15
batca15
biban12
crap35
caras15
caracuda17
cosac25
clean25
coregon22
calcan45
cambula20
chefal25
fusar12
gingirica7
hamsie7
lin25
lipan25
morunas25
mreana27
oblete12
platica25
pastrav20
rosioara15
rizeafca15
sabita20
scobar20
somn50
scrumbie de Dunare22
scrumbie albastra23
stavrid12
salau40
stiuca40
sprot7
vaduvita30
raci9
broaste30g/buc.
cosas40
novac40
sanger40
midie4,5
rapana5
rechin                                                                          120


***NERESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI ORDIN - se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2008, privind pescuitul si acvacultura, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

SEMNEAZA:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale - Stelian Fuia;
Ministrul mediului si padurilor - Laszlo Borbely.
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea 1, nr.188 din 22 martie 2012.

****nota: aceste date au caracter pur informativ.